Menu

ANBI

Het Gelders Geologisch Museum is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Dat betekent enerzijds dat u giften aan het Gelders Geologisch Museum in uw aangiften inkomstenbelasting (IB) voor 125% mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat het Gelders Geologisch Museum  over de ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is. 

Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie.  De onderstaande informatie moet op een website zichtbaar zijn.

Naam
De  volledige naam van het museum is, “Stichting Gelders Geologisch Museum“.

RSIN of fiscaal nummer
RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Ons RSIN is 805595272

Contactgegevens
De contactgegevens vindt u hieronder.
Stichting Gelders Geologisch Museum
Parkstraat 32
6881JG Velp (gld)
Nederland

Bestuursleden 
De bestuursleden staan hier genoemd.

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Doelstelling
De Stichting Gelder Geologisch Museum stelt zich ten doel:
– 
Het bevorderen en verbreiden van kennis van en het wekken van belangstelling voor de geologie, mineralogie, petrologie en paleontologie.
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– 
Het scheppen, uitbreiden en instandhouding van een collectie mineralen, gesteenten en fossielen,  een en  ander met als uitgangspunt de verzameling van de oprichter.
– Het exposeren van deze en soortgelijke verzamelingen of gedeelten daarvan.
– Het verzamelen van literatuur en informatie ter zake en voorts al hetgeen de doelstelling van de stichting bevordert.

Beloningsbeleid
– 
Het Gelders Geologisch Museum kent geen beloningsbeleid.

Jaarverslag en activiteiten
– 
Het jaarverslag 2021 kan hier worden geopend.
– Activiteiten 2021 zijn beperkt in het jaarverslag opgenomen.

Financiële verantwoording 2021
 Hier kunt u de financiële verantwoording van 2021 inzien.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Het Lapidarium

Het lapidarium is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

Dat betekent enerzijds dat u giften aan het Lapidarium in uw aangiften inkomstenbelasting (IB) voor 125% mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat het Lapidarium over de ontvangen giften geen schenkingsrecht verschuldigd is. 

Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie.  
De onderstaande informatie moet op een website zichtbaar zijn. 

Naam
De  volledige naam van het Lapidarium is, “Stichting Het Lapidarium“.

RSIN of fiscaal nummer
RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.
Het RSIN is 809598802

Contactgegevens
De contactgegevens vindt u hieronder.
Stichting Het Lapidarium
Parkstraat 32
6881JG Velp (gld)
Nederland

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit twee personen.

  1. J.M.C. Brand         Voorzitter
  2. C.M. Mak              Penningmeester

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u  hier downloaden

Doelstelling
Het Lapidarium heeft als belangrijkste doelstelling, het in stand houden, uitbreiden en op een een hoger niveau brengen van de collectie. Zij doet dit in nauwe samenwerking met het Gelders Geologisch Museum en andere instanties.

Beloningsbeleid
n.v.t.

Financiële verantwoording

Hier kunt u de financiële verantwoording van 2021 inzien.